การศึกษาและพัฒนาสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ให้ทันต่อต่างชาติ

ในปัจจุบันทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีความเจริญก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง การพัฒนาขึ้นเรื่อยๆทำให้มนุษย์เริ่มมีสิ่งอำนวยความสะดวกในชีวิตประจำวัน มนุษย์ในทุกวันนี้มีความผูกพันอยู่กับความเจริญทางเทคโนโลยี โดยเฉพาะคนเมืองในสังคมที่ผูกติดอยู่กับเทคโนโลยีอย่างไม่รู้ตัว การศึกษาทางวิทยาศาสตร์มีจุดมุ่งหมายเพื่อแสวงหาความรู้แบบเป็นกระบวนการ ตั้งข้อสังเกต พิสูจน์ ด้วยวิทยาศาสตร์

ในหลายปีที่ผ่านมาวิทยาศาสตร์ก้าวไปอย่างรวดเร็วที่สุด การค้นคว้าวิจัยในการผลิตสินค้าออกมาใช้ ได้ลดระยะได้สั้นลงมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งทางอิเล็กทรอนิกส์ แต่ความก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของไทยยังก้าวไปได้ช้ามากถ้าเทียบกับประเทศอื่นๆ ถึงแม้จะมีการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจสูง แต่ก็เป็นการเริ่มมากจากพื้นฐานที่ต่ำ และที่สำคัญการเติบโตยังต้องอาศัยหลายปัจจัย ไม่ว่าจะเป็น พื้นที่ การลงทุน แรงงานที่ถูก นอกจากนั้นยังไม่มีการทุ่มเททรัพยากรด้านต่างๆให้เข้ากับการพัฒนาอย่างจริงจัง ประเทศจึงไม่สามารถก้าวพ้นอุปสรรคของการพัฒนาไปได้ เราจะไม่มีเทคโนโลยีที่เป็นเจ้าของเอง เราจึงต้องพึ่งพาอาศัยเทคโนโลยีของประเทศอื่นอยู่ตลอดเวลา ดังนั้นการเริ่มต้นทางวิทยาศาสตร์พื้นฐาน จึงเป็นปัจจัยสำคัญ

ในสถานศึกษาเริ่มมีการเปิดสอนในส่วนของวิชาปัญญาประดิษฐ์ เป็นระบบโปรแกรมที่สามารถแก้ปัญหาอย่างกับใช้ปัญญาของมนุษย์จริงๆ ปัจจุบันนักวิทยาศาสตร์เริ่มที่จะประดิษฐ์คอมพิวเตอร์ให้ทำงานเลียนแบบมนุษย์แบบมีเหตุผล เช่น มหาวิทยาลัยต่างๆเริ่มมีการสอนเขียนโปรแกรมบังคับหุ่นยนตร์ให้ใกล้เคียงกับการเคลื่อนไหวของมนุษย์ และจดจำเสียงของผู้ใช้ได้ โดยผู้ใช้สามารถออกคำสั่งและตอบโต้กับคอมพิวเตอร์แทนการกดแป้นพิมพ์ ซึ่งเป็นประโยชน์กับผู้ที่ไม่ถนัดในการใช้งานคอมพิวเตอร์ เช่น คนสูงอายุ หรือผู้บริหารระดับสูงที่สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ผ่านการสั่งการด้วยเสียง ซึ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้กับธุรกิจ

ในด้านภาครัฐควรเร่งส่งเสริมให้เยาวชนมีความสามารถด้านเทคโนโลยี เพราะถ้าสามารถผลักดันให้ก้าวทันต่อต่างชาติ เพื่อลดการพึ่งพาอาศัยเทคโนโลยีของประเทศอื่นๆได้ด้วย รัฐควรเร่งสนับสนุนทางด้านการศึกษาไปยังโรงเรียนหรือมหาวิทยาลัยต่างๆ มีการจัดอบรมให้กับครู เพื่อให้รู้ว่าควรจะจัดการเรียนการสอนอย่างไรจึงจะเสริมสร้างกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และนำมาประยุกต์ใช้ต่อเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไปตลอดเวลา

Comments are closed.